Tystnadsplikt och sekretess 

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.

Tystnadsplikten gäller både inom offentlig och privat vård. Den gäller all personal verksam inom hälso- och sjukvården, även praktikanter, oavsett om de har direkt eller indirekt kontakt med patienter. Den gäller också för tolkar och översättare som arbetar på uppdrag inom hälso- och sjukvården.  

Det finns några begränsade undantag från tystnadsplikten.

Undantag

I princip kan tystnadsplikten bara brytas om:

  • du själv går med på det
  • det står klart att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut
  • till exempel ett barn riskerar att fara illa. Då är personalen skyldig att göra en anmälan till annan myndighet
  • vissa myndigheter begär att få ut uppgifter med stöd av lag.

Hälso- och sjukvårdspersonalen är enligt lag skyldig att berätta om en namngiven person vistas på en hälso- och sjukvårdsinrättning eller inte, om uppgiften begärs av domstol, åklagarmyndighet, polismyndighet, kronofogdemyndighet eller skattemyndighet. Det gäller alla patienter.

 

Gäller även din journal

Sekretessen gäller både skriftliga och muntliga uppgifter.

 

Barnets rätt till sekretess

I regel har föräldrar eller annan vårdnadshavare rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter som rör hans eller hennes underåriga barn. Det finns dock två undantag. Det ena är om sekretesskyddade uppgifter lämnas till förälder/vårdnadshavare, som kan missbruka uppgifterna och på så sätt allvarligt skada barnet. Det andra är då barnet har uppnått en sådan ålder och mognad att han eller hon självständigt förfogar över sekretessen.